Εταιρεία

Η έδρα της Motive Συμβουλευτική – IBC IT & Business Consultants Ο.Ε. στεγάζεται σε σύγχρονα γραφεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ  δραστηριοποιείται σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Η Motive Συμβουλευτική στελεχώνεται από προσωπικό, το οποίο προέρχεται επαγγελματικά από τους χώρους της Διοίκησης, της Πληροφορικής, της Εκπαίδευσης και της Συμβουλευτικής, έχοντας μεγάλη προϋπηρεσία και γνώσεις στους παραπάνω κλάδους. Η εταιρία στηριζόμενη στην εμπειρία και το επιστημονικό υπόβαθρο των στελεχών της, δραστηριοποιείται σε μια πληθώρα υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα.

Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τις εξελίξεις της αγοράς, με τις προκλήσεις που οι επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον και είναι σε θέση να  παρέχουν καινοτόμες λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων της IBC IT & Business Consultants αποτελούνται από μόνιμα στελέχη τα οποία πλαισιώνονται από ένα σύνολο εξειδικευμένων εξωτερικών συν-εργατών. Η ανώτατη εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε συνδυασμό με τη γνώση της αγοράς και την εμπειρία στους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται η IBC IT & Business Consultants αποτελούν κινητήριο μοχλό για την περαιτέρω εξέλιξη της εταιρίας.

Φιλοσοφία

Βασικό μέλημα της IBC IT & Business Consultants Ο.Ε. είναι η κατανόηση των αναγκών του κάθε πελάτη και η δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης μαζί του μέσα από συνεχή υποστήριξη και  επικοινωνία.

Η δέσμευση της IBC IT & Business Consultants Ο.Ε. για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και για διαρκή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών μέσα από διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου και συνεχούς παρακολούθησης της αγοράς, εγγυάται αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία στην παροχή των υπηρεσιών της.

Πολιτική

Σύμφωνα με την Πολιτική Ποιότητας που έχει θέσει η Διοίκηση της εταιρίας, η IBC IT & Business Consultants δεσμεύεται για:

  • τη διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών της σε υψηλό επίπεδο,
  • την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών μέσα στις συμφωνημένες προθεσμίες και πάντα σύμφωνα με τους καθορισθέντες όρους,
  • την εξασφάλιση ικανοποιημένων πελατών και καλού κλίματος συνεργασίας,
  • την ικανοποίηση του προσωπικού της,
  • τη συμμόρφωση των υπηρεσιών της ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.